Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen COVID-19 hastalığı, toplumun sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Gerçeğin bir kısmını yansıtmakla birlikte “doğrulanmış” vaka sayısı; 2 milyonu Türkiye’de olmak üzere dünyada genelinde 100 milyonu, ölüm sayısı ise 25 bini Türkiye’de olmak üzere 2 milyonu aştı. COVID-19 hastalığı hem ortaya çıkış nedenleri hem de sınıfsal, ırksal, cinsiyetçi eşitsizliklerle birleşerek yarattığı sonuçlar bakımından toplumsal hayatın kapitalist örgütlenmesinde kutsal ve rasyonel kabul edilegelmiş her türlü varsayıma meydan okumaya devam etti. Doğanın ve emeğin sömürüsü, sermayenin küresel dolaşımı, özel mülkiyet, devletin niteliği, kapitalist büyüme modelleri, serbest piyasa, rekabet, ataerkil aile, ben-merkezcilik gibi kapitalist toplumların dayandığı tüm temel ideolojik inançları ve beklentileri sorgulanır hale getirdi. Tüm bunlara karşın, egemen üretim biçimi olan kapitalizm, hangi ülkede olursa olsun, halen sermaye birikimini sürdürmek pahasına sözde kamusal önlemlerden emekçileri muaf tutuyor. Dünya Bankası patentli, paralı, özel sektör odaklı sağlık sistemlerinin salgınla mücadelede ne kadar yetersiz olduğunu görmezden geliyor.
COVID-19 pandemisi temel ve ara nedenleri, görmezden gelinen sonuçları, yarattığı yeni dinamikler ve olası yönelimler bakımından bilimsel araştırmayı ve tartışmayı gerektiren önemli bir tarihsel uğrağı temsil ediyor. Bu uğrak, insanlığın kapitalizme mahkûm edilmesini sorgulamayı ve buna karşı yanıtlar geliştirmeyi her zamankinden daha fazla zorunlu kılıyor. Çünkü önümüzde yerküreyi ve insanlığı özgürleştirebilecek kadar aşırı-sağcı nefret politikaları, otoriteryan eğilimler için de olanaklar bulunuyor.
Kocaeli Dayanışma Akademisi olarak COVID-19 pandemisini ve kapitalizmin tarihsel buhranını insanlığı ve yerküreyi özgürleştirme perspektifiyle sorgulayan, toplumsal mücadelelerin bilgisini açığa çıkartan, ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak zincirlerinden kurtulmuş bir dünyanın üretimine katkı yapan tartışmalar geliştirmeyi amaçlıyoruz. Toplumsal yaşamla ve mücadeleyle fiili bağlar kuran bir akademi ideali inancıyla bu tartışmaya aktif katılımınızı ve katkınızı bekliyoruz. Kapsam ve Çağrı Metininin Tamamı


Konferans Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu, Kocaeli Dayanışma Akademisi üyelerinden oluşmaktadır.